Beleidsplan Stichting Remedial Teaching Helmond

De missie

De stichting Remedial Teaching Helmond legitimeert haar bestaan met
de volgende missie:
‘Elk kind is een belofte’. Optimale onderwijskansen voor elk
basisschoolkind, ongeacht de financiële draagkracht van de ouder(s).
Waarom stichting Remedial Teaching Helmond?
De taal- lees- en rekenvaardigheid van een leerling bepalen in hoge
mate zijn kans op een optimale schoolloopbaan c.q. volwaardige
participatie in de maatschappij. Scholen/leerkrachten werken dagelijks
intensief aan de ontwikkeling van genoemde vaardigheden zowel op
groep als individueel niveau. Het onderwijssysteem kent echter haar
grenzen. Specialistische individuele begeleiding binnen klassenverband
of school is beperkt. Soms moeten leerkrachten samen met de ouders
concluderen dat extra individuele didactische ondersteuning in de vorm
van remedial teaching (RT) op het leergebied rekenen, taal of lezen
buiten de klas nodig is om het optimale niveau uit de betreffende leerling
te halen.
In de meeste gevallen wordt de externe RT door de ouders zelf
ingekocht en volledig bekostigd. Kinderen van ouders die deze kosten
niet kunnen betalen kunnen hierdoor geen aanspraak maken op de
genoemde essentiële didactische hulp en begeleiding. Om deze
ondersteuning mogelijk te maken voor alle kinderen wil de stichting
Remedial Teaching Helmond ouders die minder financieel draagkrachtig
zijn, en geen beroep kunnen doen op vergoedingsregelingen, maximaal
2 jaar lang financieel ondersteunen om hun kind de noodzakelijk geachte
RT te laten volgen.

Doelstelling

De stichting streeft ernaar om op termijn, in nauwe samenwerking met
remedial teachers en professionele begeleiders, school en ouders, meerdere kinderen wekelijks te ondersteunen om het
niveau van hun reken- , lees- en/of taalvaardigheid te optimaliseren om zo hun
toekomstmogelijkheden te vergroten.

Middelen

Om deze doelstelling te kunnen realiseren zal de stichting, aangezien zij
geen eigen middelen heeft, een beroep doen op sponsoren
(bedrijfsleven, serviceclubs, goede doelen stichtingen etc.)

Vermogensbeheer

De stichting heeft nagenoeg geen eigen vermogen. De jaarlijkse
inkomsten zullen volledig aangewend worden voor de financiële
ondersteuning van kinderen waarvan de ouders financieel niet
draagkrachtig genoeg zijn om de noodzakelijk RT begeleiding te
bekostigen. Afhankelijk van de sponsorbijdragen en het aantal kinderen
dat een beroep doet op de stichting kan het voorkomen dat de
sponsorbijdragen in een paar jaar tijd besteed worden.

Bij wie kunt u informatie verkrijgen of uw informatie versturen?
Postadres: Secretariaat SRTH, p/a Jan Hokaarsstraat 15, 5708 CX Helmond of digitaal via
 het contactformulier van deze site.


Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
Jan van den Heuvel, voorzitter
Rita Jansen, secretaris
Toon Dingen, penningmeester
Frans van den Heuvel, lid
Ben Goossens, lid


Francy van den Heuvel, coördinator remedial teaching

Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn
maximaal tweemaal herbenoembaar, zodat de maximale zittingstermijn
negen jaar is.
Het bestuur ontvangt op geen enkele wijze een beloning voor haar
werkzaamheden.
Het fiscaalnummer (RSIN) van de stichting is: 8509.45.008

Helmond, 29 oktober 2021

Privacystatement

De Stichting Remedial Teaching Helmond hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacystatement wil de stichting heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

 De SRTH doet er alles aan om de privacy van betrokkenen en aanvragers te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De SRTH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval: 

•                     persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacybeleid;

•                     verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•                     vraagt om uitdrukkelijke toestemming betrokkenen en aanvragers als deze gegevens nodig zijn voor de verwerking van persoonsgegevens;

•                     passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;

•                     geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij zij daartoe uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen en aanvragers heeft verkregen;

•                     zij uit hoofde van een gerechtelijke uitspraak of een wettelijke verplichting gegevens dient te verstrekken;

•                     op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en betrokkenen en aanvragers hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

 

De Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u als  betrokkene of aanvrager na het doornemen van ons Privacystatement, vragen heeft of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Remedial Teaching Helmond

p/a Jan Hokaarsstraat 15
5708 CX Helmond

info@remedialteachinghelmond.com

 


 VERSTREKKING AAN DERDEN

Ontvangen gegevens van een betrokkene worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor een schriftelijke toestemming is ontvangen. Schriftelijke toestemming kan zowel per post als per e-mail worden verstrekt.

Enkel in het geval er een wettelijke rechtsplicht of gerechtelijke uitspraak is gedaan die noopt tot het doorgeven van gegevens zal op deze basis zonder toestemming doorgifte plaatsvinden.

 

MINDERJARIGEN

De Stichting Remedial Teaching Helmond verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Ons activiteitenoverzicht 2023

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

ANBI status


De Stichting Remedial Teaching Helmond heeft een z.g. ANBI status en voldoet daarmee aan de  strikte voorwaarden van de Belastingdienst, waardoor uw gift of donatie fiscaal aftrekbaar is. Zie hiervoor ons bovenstaande beleidsplan en het verslag van de jaarlijks uitgeoefende activiteiten in de bijlage (druk op onderstaande knop).